Udvalgte projekter og opgaver

KL/Sundhedsdatastyrelsen, Digital understøttelse af komplekse tværgående patientforløb / Et samlet patientoverblik.
Periode: 2014 – 2019

Rolle: Digitaliseringskonsulent – herunder deltager i tværsektoriel projektgruppe og arkitekturspor.

Patienter med multiple sygdomme og kontakt til flere sundhedsaktører kan have komplekse patientforløb, hvor fx behandlinger og udredninger foregår parallelt hos flere sundhedsprofessionelle.

Ansvarlig for/udførte følgende:

 • KLs deltager i det tværsektorielle projektsekretariat
 • Sparring vedr. organisering og planlægning af national og tværsektorielt projekt
 • Udarbejdelse af den grundlæggende tværsektorielle forretningsarkitektur
 • Facilitering af tværsektorielle workshops med enterprise arkitekter
 • Afdækning af de grundlæggende problemstillinger set fra patienterne og deres pårørende og de sundhedsprofessionelle synsvinkel
 • Afdækning af hvordan planer anvendes hos de forskellige aktører i sundhedsvæsenet
 • Deltagelse i Enterprise arkitekturarbejdet
 • Deltagelse i udarbejdelse af den grundlæggende Domæneanalysemodel (DAM) og efterfølgende opdatering
 • Deltagelse i projektsporet vedr. planer og indsatser
 • Analyse af hvordan man anvender patientens mål i sundhedssektoren og udarbejdelse af et koncept for indholdet i digital tværsektoriel deling af ’patientens mål’

I forbindelse med opgaveløsningen analyserede jeg den organisatoriske samarbejdsmodel ’Relationel koordinering’. Relationel koordinering er en metode, man har anvendt indenfor sundhedssektoren til at forbedre samarbejde mellem forskellige aktører. En af grundelementerne i metoden er, at arbejde efter fælles mål. Derudover foretog konsulenten en grundig analyse af, hvordan forskellige sundhedsprofessionelles arbejder med patienters mål og har herigennem opnået et kendskab til kommuner og regioner, der har arbejdet med borgerens mål og planer, og hvordan de har gjort dette.

Konsulenten var udførende på DAM arbejdet, som tog udgangspunkt i følgende HL7 dokumentation/standarder:

 • HL7 Version 3 Domain Analysis Model: Care Plan, Release 1, May 2016
 • HL7 Implementation Guide for CDA® Release 2: Consolidated CDA Templates for Clinical Notes (US Realm), Draft Standard for Trial Use Release 2.1, Draft Standard for Trial Use, August 2015, Volume 2 — Templates and Supporting Material
 • HL7 Reference Information Model, version 2.47, Release 7 of the ANSI Normative RIM

Konsulenten har igennem DAM arbejdet fået et indgående kendskab til ovenstående HL7 dokumentation/standarder og andet relevant HL7 dokumentation/standarder.


Kvalifikationer i opgaven:

 • Erfaring med tværsektorielt samarbejde og indgående kendskab og erfaring med samarbejde med parterne på sundhedsområdet
 • Dokumenteret erfaring med det sundhedsfaglige arbejde med patientens mål og planer i kommuner, regioner og alm. praksis
 • Et flerårigt netværk af gode relationer til sundhedsprofessionelle i kommuner, regioner og alm. praksis og kender til interessenter hos parterne
 • Opbygget gode relationer til it-arkitekter fra kommuner og regioner
 • Detaljeret indblik i relevant HL7 dokumentation/standarder
 • Kerne ressource i udarbejdelse af DAM
 • Indgående kendskab til anvendelse af planer og indsatser hos sundhedsprofessionelle i kommuner, regioner og alm. Praksis og specifikt med aftaler, stamkort data og indblik i hvilke kommuner og regioner, der især har arbejdet med borgerens mål og planer og hvordan de har gjort dette. Fx Klinik for Multisygdom og Polyfarmaci i Silkeborg, som arbejder med en individualiseret, samlet behandlingsplan og Koordinerende indsatsplan i Region Sjælland
 • Konkret erfaring med projektarbejde i tværsektorielle projekter og interessenthåndtering og indblik i indholdet i kommunernes, regionernes og alm. praksis it-løsninger og deres forretningsmæssige behov ifm. mål og planer.
 • Erfaring med Sundhedsdatastyrelsen metode for it-arkitektur på sundhedsområdet og kendskab til national digital infrastruktur på sundhedsområdet

Region Sjælland, Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL
Periode: 2016 – 2017

Rolle: Programleder og ansvarlig for it-arkitekturspor

Ved økonomiaftalerne for 2016 blev det aftalt senest med udgangen af 2019 at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering i hele landet til borgere med KOL. Aftalen indebar, at der blev etableret 5 landsdelsprogrammer, hvor Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen udgør en af disse. De overordnede mål med projektet er at øge mestringsevnen hos patienterne og etablere fundamentet for fremtidig tværsektorielle telemedicinske projekter.

Ansvarlig for/udførte følgende:

 • Etablering af tværsektorielt program
 • Programledelse af tværsektoriel styregruppe
 • Udarbejdelse af businesscase
 • Projektledelse af it-arkitekturspor
 • Deltagelse og faciliterende i sundhedsfagligt spor
 • Kortlægning af tværsektorielle arbejdsgange
 • Udarbejdelse af mockups til illustrering af ’selvhjælpsplan’ og ’måleregime’
 • Teknisk sparring med national udbudsgruppe
 • Deltagelse i udarbejdelsen af ’Fællesregional forståelse af mål med telesundhedsinfrastruktur’

På workshops med forskellige sundhedsprofessionelle aktører, blev det analyseret, hvordan medarbejdere med forskellige fagligheder arbejder med en KOL-patients mål, da dette skulle indgå i en patientrettet og en medarbejderrettet telemedicinsk løsning. Følgende fagligheder var repræsenteret i arbejdet:

 • Fysioterapeuter (kommuner)
 • Sygeplejersker (Hospitaler og kommuner)
 • Sundhedskonsulenter (kommuner)
 • Hospitalslæger
 • Praktiserende læger


Kvalifikationer i opgaven:

 • Oparbejdet viden om det sundhedsfaglige arbejde med KOL-patients mål, planer og indsatser i kommuner, regioner og alm. praksis
 • Erfaring med tværsektorielt samarbejde og indgående kendskab og erfaring med samarbejde med parterne på sundhedsområdet
 • Opbygget et netværk af relationer til sundhedsprofessionelle i kommuner, regioner og alm. Praksis og kender til interessenter hos parterne
 • Indgående kendskab til anvendelse af mål, planer og indsatser hos sundhedsprofessionelle i kommuner, regioner og alm. praksis for borgere med KOL.
 • Opbygget gode relationer til it-arkitekter fra alle 5 regioner
 • Detaljeret indblik i Medcom’s danske profilering af HL7 dokumentation/standarder til hjemmemonitorering
 • Indgående kendskab til national digital infrastruktur på sundhedsområdet
 • Konkret erfaring med projektarbejde i tværsektorielle projekter og interessenthåndtering og indblik i indholdet i kommunernes (KMD, Systematic og DXC), regionens (Epic) og alm. praksis (A-data, CompuGroup og Multimed) it-løsninger
 • Erfaring med Sundhedsdatastyrelsen metode for it-arkitektur på sundhedsområdet og kendskab til national digital infrastruktur på sundhedsområdet og nationale it-strategier

KL, Fælles Sprog III
Periode: 2014 – nu

Rolle: Digitaliseringskonsulent – herunder rådgiver for programleder og projektleder.

Projekt Fælles Sprog III (FSIII) udvikler en fælleskommunal metode for socialfaglig og sundhedsfaglig dokumentation baseret på bl.a. danske profileringer af de internationale standarder ICF og SNOMED. En vigtig del af projektet er at udvikle en systemunderstøttelse af FSIII i de it-fagsystemer, som medarbejderne anvender på området.

Ansvarlig for/udførte følgende:

 • Sparring vedr. organisering og planlægning af nationalt program
 • Deltagelse i styregruppe og coaching af programleder
 • Facilitering af involveringen af leverandører af it-fagsystemer
 • Afdækning af medarbejderes dokumentationspraksis
 • Udarbejdelse af business case
 • Deltagelse i begrebsarbejdet
 • Udarbejdelse af mockups
 • Modellering og arkitektur
 • Udarbejdelse af evalueringskriterier
 • Udarbejdelse af sammenhæng mellem FSIII og værktøjer til tidlig opsporing
 • Involvering i afklaring af juridiske problemstillinger
 • Specifikation af en udvekslingsstandard
 • Sparring og udarbejdelse af organisatoriske implementering i 98 kommuner
 • Sparring og udarbejdelse af organisatoriske implementeringsprodukter


Kvalifikationer i opgaven:

 • Opbygget gode relationer til sundhedsprofessionelle og it-arkitekter i kommuner
 • Indgående kendskab til, hvordan der arbejdes med planer, indsatser og mål i kommuner
 • Erfaring med mål, indsatser og planer i kommuner
 • Erfaring med kommunernes sundhedsfaglige arbejde med mål, planer og indsatser samt aftaler, stamkort data, samt indblik i hvilke kommuner, der især har arbejdet med borgerens mål og planer, og hvordan de har gjort dette.
 • Erfaring med projektarbejde i store nationale projekter og interessenthåndtering og indblik i indholdet i kommunernes it-løsninger og deres forretningsmæssige behov ifm. mål og planer
 • Kendskab til national digital infrastruktur på sundhedsområdet og nationale it-strategier

I videreudvikling af FSIII-projektet udvikles fælles kommunale klassifikationer for det kommunale rehabiliteringsområde, således der kan ske en strukturering af dokumentationen på dette område.

Ansvarlig for/udfører følgende:

 • Sparring vedr. organisering og planlægning projekt
 • Modellering og arkitektur
 • Facilitering af kommunale workshops

Følgende kommunale fagligheder er repræsenteret i arbejdet:

 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter
 • Sygeplejersker
 • Sundhedskonsulenter
 • Diætister


Kvalifikationer i opgaven:

 • Oparbejdet viden om det sundhedsfaglige arbejde med patientens mål, indsatser og planer indenfor det rehabiliterende område i kommuner
 • Opbygget gode relationer til sundhedsprofessionelle i kommuner

KL, Fælles Faglige Begreber (FFB)
Periode: 2017 – nu

Rolle: Projektdeltager

Formålet med projektet Fælles Faglige Begreber (FFB) er digitalt at understøtte en mere ensartet og struktureret dokumentationspraksis på tværs af kommunerne. Projektet skal sikre, at de faglige metoder og it-understøttelsen på området understøtter et fælles fagligt sprog og ensartet dokumentationspraksis hos myndighed og udfører og på tværs af kommunerne på socialområdet.

Ansvarlig for/udførte følgende:

 • Sparring vedr. organisering og planlægning af projekt
 • Kvalitetssikring af leverancer fra projektgruppe
 • Sparring vedr. enterprise arkitektur og begrebsarbejde
 • Analyse og anbefalinger til samarbejde med it-leverandører
 • Sparring vedr. organisatorisk implementering
 • Afdækning af dokumentationspraksis
 • Opstilling af model for fremtidig dokumentationspraksis
 • Sparring med Socialstyrelsen ift. ny version 2.0 af Voksen UdredningsMetoden (VUM)

Konsulenten har i FFB projektet fået et godt indblik i det socialfaglige og psykiatrisk område af sundhedsvæsenet og hvordan dokumentationspraksis er på dette område. Konsulenten har udarbejdet en model for hvordan man digitalt kan understøtte et bedre samarbejde mellem på den ene side myndighedsarbejdet i kommunerne og på den anden side udførende medarbejdere på kommunale og regionale tilbud. En vigtig del af denne model er, hvordan de forskellige aktører digitalt kan arbejde sammen om en patients mål og hvordan, der kan tages højde for at forskellige medarbejdere arbejder efter mål på forskellige niveauer – fx myndighed arbejder efter rammesættende mål og udførende arbejder efter SMART’e mål og faglige delmål.


Kvalifikationer i opgaven:

 • Oparbejdet en dyb viden om det socialfaglige og psykiatrisk område af sundhedsvæsenets arbejde med patientens mål, planer og indsatser i kommuner og regionale tilbud
 • Har udarbejdet en model for hvordan man digitalt kan understøtte et bedre samarbejde mellem aktører fra forskellige organisationer (kommuner, regioner og private)
 • Erfaring med tværsektorielt samarbejde og indgående kendskab og erfaring med samarbejde med parterne på sundhedsområdet, herunder patientens mål, indsats og planer i kommuner og regioner og kender til interessenter og netværk hos parterne
 • Erfaring med sundhedsvæsenets parters sundhedsfaglige arbejde med mål, planer og indsatser samt aftaler, stamkort data, samt indblik i hvilke kommuner og evt. regioner, der især har arbejdet med borgerens mål og planer, og hvordan de har gjort dette.
 • Erfaring med projektarbejde i tværsektorielle projekter og interessenthåndtering og indblik i indholdet i kommunernes (EG data, KMD, DXC og Systematic) og regionernes (EG data og DXC) it-løsninger og deres forretningsmæssige behov ifm. mål og planer

MedCom, Analyse af og anbefalinger til anvendelse af FMK og MedCom-beskeder på rusmiddelcentre
Periode: 2018 – 2019

Rolle: Digitaliseringskonsulent

Udarbejdelse af en analyse, der kommer med anbefalinger til, hvordan man på rusmiddelcentre kan anvende FMK og MedCom-beskeder.

Analysen tager udgangspunkt i interview med medarbejdere på fem rusmiddelcentre i fem forskellige kommuner med forskellig it-understøttelse. Medarbejderne har deltaget i semistruktureret interview om, hvordan de anvender FMK og MedCom-beskeder i deres arbejdsgange.

Følgende kommunale fagligheder er repræsenteret i arbejdet: Læger, sygeplejersker og lægesekretærer

Kvalifikationer i opgaven:

Offentlig sektor, Sundhedssektoren, Kommunale sundhedsprofessionelle, Digitalisering. Kendskab til de sundhedsfagliges arbejdsgange på rusmiddelcentre.

Lægemiddelstyrelsen/National sundheds-IT/KL, Fælles Medicinkort (FMK)
Periode: 2007 – 2014

Rolle: Programleder/projektleder/digitaliseringskonsulent

FMK er et fælles nationalt projekt, hvor alle sundhedsprofessionelle, der ordinerer eller hjælper med at administrere medicin, deler informationer om aktuel medicinering centralt. Adgangen til medicininformationerne sker via de sundhedsprofessionelles egne it-fagsystemer.


Pilotprojektet for FMK (for Lægemiddelstyrelsen 2007-2009)

Ansvarlig for/udførte følgende:

 • Lægemiddelstyrelsens programleder på det nationale projekt
 • Styregruppehåndtering og projektkommunikation
 • Analyse af praktiserende lægers og sygehuslægers eksisterende arbejdsgange med lægemidler
 • Facilitering af fælles workshops med sundhedsprofessionelle og IT-leverandører
 • Facilitering af “laboratorietest”
 • Deltagelse i specificering af sikkerhedsmodellen
 • Kvalitetssikring af tekniske snitfladespecifikationer og godkendelseskriterier
 • Evaluering af pilotprojekt
 • Udarbejdet begrebsdefinitioner


Implementering af FMK hos de praktiserende læger og sygehuse (for Digital Sundhed/ National Sundheds-IT 2008-2010)

Ansvarlig for/udførte følgende:

 • Sparring vedr. organisering og planlægning af nationalt program
 • Sparring ifm. organisatorisk implementering
 • Udarbejdelse af den grundlæggende Business Case
 • Estimering af de økonomiske effekter ved indførsel af FMK og i den forbindelse stået for udarbejdelsen af et selvstændigt dokument om gevinstestimeringer for sygehusene
 • Facilitering af en ekspertgruppe bestående af praktiserende læger, hospitalslæger og farmaceuter
 • Udarbejdelse af en governancemodel for udviklingen af FMK
 • Ekstern kommunikation
 • Review af teknisk dokumentation
 • Deltagelse i udarbejdelsen af certificeringskrav


Implementering af FMK hos Kommunerne (for KL 2011-2014)

Ansvarlig for/udførte følgende:

 • Sparring vedr. organisering og planlægning af nationalt program
 • Programleder – ansvarlig for det fælles kommunale pilotprojekt
 • Udarbejdelse af fælles specifikationer
 • Kommunikation, begrebsarbejde og styregruppehåndtering
 • Evaluering af pilotprojekt
 • Organisering og planlægning af national udrulning
 • Udarbejdelse af organisatoriske implementeringsprodukter


Kvalifikationer i opgaven:

 • Oparbejdet en grundig viden om det sundhedsfaglige arbejde med mål, planer og indsatser ift. anvendelse af lægemidler i kommuner, regioner og alm. praksis
 • Opbygget gode relationer til sundhedsprofessionelle i kommuner, regioner og alm. praksis
 • Detaljeret kendskab til national digital infrastruktur på sundhedsområdet
 • Erfaring med tværsektorielt samarbejde og indgående kendskab og erfaring med samarbejde med parterne på sundhedsområdet, herunder patientens mål, indsats og planer ift. behandling med lægemidler i kommuner, regioner og alm. praksis og kender til interessenter og netværk hos parterne
 • Erfaring med sundhedsvæsenets parters sundhedsfaglige arbejde med mål, planer og indsatser samt aftaler, stamkort data ift. behandling med lægemidler.
 • Erfaring med projektarbejde i tværsektorielle projekter og interessenthåndtering og indblik i indholdet i kommunernes (Avaleo, KMD, CSC), regionernes (CSC, Cosmic og IBM) og alm. praksis (A-data, XMO, MedWin) it-løsninger
 • Erfaring med Sundhedsdatastyrelsen metode for it-arkitektur på sundhedsområdet og kendskab til national digital infrastruktur på sundhedsområdet og nationale it-strategier